Keuringsdienst van Snaren is een onderdeel van Lava Music Department

  • IBAN: NL51 KNAB 0257 3000 23 t.n.v. Lava Music Department.
  • BIC: KNABNL2H
  • KvK nummer: 52622053
  • BTW-id nummer: NL001724300B15
  • Onze webshop is 7 dagen per week en 24 uur per dag geopend.
  • De mail wordt iedere dag gelezen en beantwoord.

    

Vernieuwen
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Keuringsdienst van Snaren zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Keuringsdienst van Snaren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Keuringsdienst van Snaren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de Keuringsdienst van Snaren zijn vrijblijvend en de Keuringsdienst van Snaren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Keuringsdienst van Snaren. de Keuringsdienst van Snaren is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de de Keuringsdienst van Snaren dit mee binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Lava Music Department te ` s-Gravenhage.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Keuringsdienst van Snaren gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Garantie

4.1 Op al onze producten geldt de garantie termijn zoals deze door de wetgever is aangegeven.

Artikel 5. Levering

5.1 Voorraad artikelen hebben een levertijd van 2-4 werkdagen na bestelling tenzij door de Keuringsdienst van Snaren anders is aangegeven, de Keuringsdienst van Snaren beroept zich op het feit afhankelijk te zijn van externe postmaatschappijen en is dus afhankelijk van derden ( zie ook artikel 11 ). Niet-voorraad artikelen worden normaal gesproken binnen 2 weken geleverd, tenzij door de Keuringsdienst van Snaren anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaats kan vinden, ontvangt u binnen de daar voor staande levertermijn van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan de Keuringsdienst van Snaren. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 6. Annuleringen en geweigerde zendingen.

6.1 Annulering van een bestelling kan kosteloos binnen veertien (14) dagen na het plaatsen van de bestelling, dit kan alleen schriftelijk. Bij annulering buiten veertien (14) dagen en binnen de door de Keuringsdienst van Snaren aangegeven levertermijn, wordt door de Keuringsdienst van Snaren ongeacht de reden van annulering u € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

6.2 indien een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden ongeacht de reden van weigering - € 10.- administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht..

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Keuringsdienst van Snaren en/of Lava Music Department verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Keuringsdienst van Snaren geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 de Keuringsdienst van Snaren garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid.

9.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen een week na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan de Keuringsdienst van Snaren te melden.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Keuringsdienst van Snaren de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

9.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Keuringsdienst van Snaren te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd is. Door de Keuringsdienst van Snaren terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Keuringsdienst van Snaren, dan wel tussen de Keuringsdienst van Snaren en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Keuringsdienst van Snaren, is de Keuringsdienst van Snaren niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Keuringsdienst van Snaren.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft de Keuringsdienst van Snaren in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Keuringsdienst van Snaren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Keuringsdienst van Snaren kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan de Keuringsdienst van Snaren schriftelijk opgave doet van een adres, is de Keuringsdienst van Snaren gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de Keuringsdienst van Snaren schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door de Keuringsdienst van Snaren gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Keuringsdienst van Snaren deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Keuringsdienst van Snaren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Keuringsdienst van Snaren vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 de Keuringsdienst van Snaren is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5 de Keuringsdienst van Snaren neemt 2e hands, outlet artikelen, onderdelen en verbruiksartikelen zoals o.a. snaren en plectrums NIET terug. Genoemde artikelen vallen buiten het herroepingsrecht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2012 - 2020 Keuringsdienst van Snaren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel