Europese privacywetgeving (AVG)

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe Europese Verordening op het gebied van privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Deze is twee jaar geleden in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. De AVG is de opvolger van een Europese richtlijn uit 1995, die in Nederland omgezet werd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Al deze wetgeving komt te vervallen. De AVG is de énige privacywet, waar mensen zich direct op kunnen beroepen.

Verwerkersovereenkomst Versie 1 mei 2018 - Lava Music Department, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52622053, hierbij vertegenwoordigd door M.Smit (hierna: Lava Music Department), en MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker), hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

 • Lava Music Department beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
 • Lava Music Department gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Lava Music Department kan gebruiken om zijn producten te verkopen;
 • Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
 • Lava Music Department door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker; waarbij Lava Music Department het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2012-03-17 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
 • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
 • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;
 • Lava Music Department aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 • 1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Lava Music Department persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Lava Music Department zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 • 1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 • 1.3. De in opdracht van Lava Music Department te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Lava Music Department en/of de betreffende betrokkenen.
 • 1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Lava Music Department ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Lava Music Department vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

 • 2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 • 2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 • 2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Lava Music Department en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Lava Music Department. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Lava Music Department, verwerkingen voor doeleinden die niet door Lava Music Department aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Lava Music Department.
 • 2.4. Lava Music Department staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

 • 3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
 • 3.2. Verwerker zal Lava Music Department, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 • 3.3. Verwerker zal Lava Music Department in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Lava Music Department in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 • 3.4. Verwerker zal Lava Music Department de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
 • 3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 • 4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
 • 4.2. Verwerker zal Lava Music Department, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

 • 5.1. Lava Music Department verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door Lava Music Department verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.
 • 5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Lava Music Department zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Lava Music Department,redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
 • 5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Lava Music Department aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 • 6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 • 6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • 6.3. Lava Music Department stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken

 • 7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Lava Music Department daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan Lava Music Department beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft  plaatsgevonden.
 • 7.2. Lava Music Department zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de weten/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 • 7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek; wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; wat de (voorgestelde) oplossing is; contactgegevens voor de opvolging van de melding;wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Lava Music Department, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 • 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Lava Music Department. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Lava Music Department de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • 9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Lava Music Department ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 
 • 9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Lava Music Department uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 • 10.1. Lava Music Department heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
 • 10.2. De kosten van de audit worden door Lava Music Department gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • 11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door Lava Music Department is voldaan.
 • 11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Lava Music Department de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Lava Music Department vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Lava Music Department bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
 • 11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Lava Music Department als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten. 
 • 11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn. 
 • 11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 • 12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Lava Music Department.
 • 12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 • 12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan Lava Music Department toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Lava Music Department nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Lava Music Department hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Lava Music Department en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 • 12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • 13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 • 13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd. 

Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Lava Music Department en MyOnlineStore op 2018-05-04

© 2012 - 2020 Keuringsdienst van Snaren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel